Παραπομπή Ελλάδας στο Δικαστήριο ΕΕ για προσωπικά δεδομένα

Η Κομισιόν αποφάσισε σήμερα να παραπέμψει την Ελλάδα και την Ισπανία στο Δικαστήριο της ΕΕ για παράλειψη μεταφοράς των κανόνων της ΕΕ σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων (οδηγία για την επιβολή του νόμου για την προστασία των δεδομένων, οδηγία 2016/680).

Τον Απρίλιο του 2016, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφώνησαν ότι η οδηγία έπρεπε να μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο μέχρι τις 6 Μαΐου 2018.

Στην περίπτωση της Ελλάδας, η Επιτροπή καλεί το Δικαστήριο της ΕΕ να επιβάλει οικονομικές κυρώσεις με τη μορφή ενός κατ` αποκοπήν ποσού €5.287,50 ημερησίως μεταξύ της ημέρας που έληξε η προθεσμία μεταφοράς της οδηγίας που έχει καθοριστεί με την οδηγία και είτε η τήρηση εκ μέρους της Ελλάδας είτε η ημερομηνία παράδοσης της απόφασης βάσει του άρθρου 260 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ με ελάχιστο κατ` αποκοπή ποσό €1.310.000 και ημερήσια χρηματική ποινή ύψους €22.169,70 από την ημέρα της πρώτης απόφασης μέχρι την πλήρη συμμόρφωση ή μέχρι την έκδοση της δεύτερης απόφασης του Δικαστηρίου.

Ακόμη η Κομισιόν αποφάσισε σήμερα να στείλει προειδοποιητικές επιστολές στην Αυστρία, τη Βουλγαρία, τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία, επειδή οι εθνικοί τους κανόνες δεν είναι σύμφωνοι με τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με τις ποινικές κυρώσεις για καταχρηστική εκμετάλλευση αγοράς (Οδηγία 2014/57/ΕΕ).

Μαζί με τον κανονισμό για την κατάχρηση της αγοράς, οι κανόνες της ΕΕ εγγυώνται την αποτελεσματικότητα, τη διαφάνεια και την αξιοπιστία των ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών αγορών και συμβάλλουν στην ολοκλήρωση της Ένωσης Κεφαλαιαγοράς.

Η οδηγία παρέχει στις αρχές περισσότερες εξουσίες για να αναλάβουν δράση εναντίον εκείνων που χειραγωγούν και καταχρώνται χρηματοοικονομικές πληροφορίες. Σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ που ενέκριναν τα κράτη μέλη τον Απρίλιο του 2014, είναι υποχρεωμένοι να διασφαλίσουν ότι η συμπεριφορά αυτή, συμπεριλαμβανομένης της χειραγώγησης των σημείων αναφοράς, αποτελεί ποινικό αδίκημα και τιμωρείται με αποτελεσματικές και συνεπείς κυρώσεις παντού στην Ευρώπη.

Οι νόμοι στις χώρες αυτές είναι ανεπαρκείς ως προς το πεδίο εφαρμογής και τις κυρώσεις για ποινικά αδικήματα στον τομέα της κατάχρησης αγοράς. Εάν τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη δεν αποφασίσουν εντός δύο μηνών, η Κομισιόν μπορεί να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Η Κομισιόν αποφάσισε επιπλέον να στείλει προειδοποιητικές επιστολές στη Δανία, την Εσθονία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, την Ιταλία, τη Μάλτα, την Πολωνία και τη Σλοβακία, επειδή δεν εφάρμοσαν πλήρως τους κοινοτικούς κανόνες που ενισχύουν τη βιωσιμότητα των βιοκαυσίμων (Οδηγία (ΕΕ) 2015/1513).

Η παρούσα οδηγία αποσκοπεί στη μείωση του κινδύνου έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης που συνδέεται με την παραγωγή βιοκαυσίμων. Η έμμεση αλλαγή χρήσης γης συμβαίνει όταν η γεωργική γη που χρησιμοποιείται για καλλιέργεια φυτών για τρόφιμα ή ζωοτροφές αρχίζει να χρησιμοποιείται για την καλλιέργεια καλλιεργειών για την παραγωγή βιοκαυσίμων – αυξάνοντας την πίεση χρήσης άλλων (αχρησιμοποίητων) εκτάσεων για καλλιέργεια φυτών για τρόφιμα και ζωοτροφές, την κάλυψη της ζήτησης για τρόφιμα και ζωοτροφές, γεγονός που έχει επιπτώσεις στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

Η οδηγία προετοιμάζει επίσης τη μετάβαση προς προηγμένα βιοκαύσιμα που παράγονται από υλικά, όπως απόβλητα και κατάλοιπα. Τον Σεπτέμβριο του 2015, τα κράτη μέλη συμφώνησαν να μεταφέρουν την κοινοτική νομοθεσία και να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή τα εθνικά εκτελεστικά μέτρα έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2017. Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη έχουν πλέον δύο μήνες για να απαντήσουν στις ανησυχίες διαφορετικά, η Κομισιόν μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Επιπλέον η Κομισιόν στέλνει προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα διότι η εθνική νομοθεσία δεν είναι σύμφωνη με την αρχή της ίσης μεταχείρισης των αυτοαπασχολούμενων εργαζομένων όπως κατοχυρώνονται από το δίκαιο της ΕΕ (οδηγία 2010/41/ΕΕ).

Η οδηγία απαιτεί από τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν ότι οι αυτοαπασχολούμενες γυναίκες εργαζόμενες καθώς και οι σύζυγοι και οι συντρόφους των αυτοαπασχολούμενων – που αναγνωρίζονται από την εθνική νομοθεσία – λαμβάνουν επίδομα μητρότητας για τουλάχιστον 14 εβδομάδες. ούτε και οι σύζυγοί τους ούτε οι σύντροφοί τους να έχουν πρόσβαση σε επίδομα μητρότητας.

Τα κράτη μέλη ενέκριναν την οδηγία αυτή τον Ιούλιο του 2010 και συμφώνησαν να μετατρέψουν τους εν λόγω κανόνες της ΕΕ στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 5 Αυγούστου 2012. Η Ελλάδα έχει δύο μήνες νωρίτερα για να απαντήσει στα επιχειρήματα της Επιτροπή, διαφορετικά η Κομισιόν μπορεί να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Ακολούθως η Κομισιόν αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες στην Ελλάδα και το Λουξεμβούργο για το γεγονός ότι δεν κοινοποίησαν τα εθνικά μέτρα που ελήφθησαν για την εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (Οδηγία (ΕΕ) 2017/541).

Η οδηγία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας αποτελεί βασικό στοιχείο της στρατηγικής της ΕΕ για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και περιλαμβάνει διατάξεις που ποινικοποιούν και επιβάλλουν κυρώσεις σε αδικήματα που σχετίζονται με την τρομοκρατία, όπως το ταξίδι στο εξωτερικό με σκοπό την τέλεση τρομοκρατικού εγκλήματος, την επιστροφή ή τη μετακίνηση εντός της ΕΕ για τέτοιες δραστηριότητες, εκπαίδευση για τρομοκρατικούς σκοπούς και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Επιπλέον, οι κανόνες της ΕΕ προβλέπουν ειδικές διατάξεις για τα θύματα της τρομοκρατίας για να εξασφαλίσουν ότι έχουν πρόσβαση σε αξιόπιστες πληροφορίες, καθώς και σε επαγγελματικές και εξειδικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης, αμέσως μετά από μια επίθεση και όσο χρειάζεται. Τα κράτη μέλη είχαν μέχρι τις 8 Σεπτεμβρίου 2018 τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο. Στις 11 Νοεμβρίου 2018, η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητικές επιστολές σε 16 κράτη μέλη.

Ως εκ τούτου, η Κομισιόν αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες και στις δύο εθνικές αρχές. Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη έχουν στη διάθεσή τους δύο μήνες για να απαντήσουν στα επιχειρήματα που προβάλλει η Επιτροπή, διαφορετικά ακολουθεί παραπομπή στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Επιπλέον η Κομισιόν  αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα και την Ιρλανδία, προτρέποντάς τους να κοινοποιήσουν τα εθνικά μέτρα που ελήφθησαν για τη μεταφορά των κανόνων της ΕΕ στο άνοιγμα της αγοράς σιδηροδρομικών υπηρεσιών εσωτερικών επιβατικών μεταφορών και στη διακυβέρνηση της σιδηροδρομικής υποδομής (2016/2370), τα οποία αποτελούν μέρη του πακέτου 4Railway.

Τον Δεκέμβριο του 2016, τα κράτη μέλη συμφώνησαν να μεταφέρουν την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 25 Δεκεμβρίου 2018.

Τον Ιανουάριο του 2019, η Κομισιόν απέστειλε προειδοποιητική επιστολή καλώντας την Ελλάδα και την Ιρλανδία να συμμορφωθούν με την οδηγία. Ωστόσο, μέχρι σήμερα, η Ελλάδα και η Ιρλανδία δεν έχουν ακόμη κοινοποιήσει στην Επιτροπή τα μέτρα που έχουν ληφθεί για το σκοπό αυτό.

Τώρα έχουν δύο μήνες για να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις τους. διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τις υποθέσεις στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Τέλος η Κομισιόν αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα σχετικά με τη νομοθεσία περί φόρου εισοδήματος, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα έκπτωσης των ξένων ζημιών, όπως ερμηνεύεται από κατευθυντήριες γραμμές των ελληνικών φορολογικών αρχών.

Ενώ τόσο τα κέρδη επιχειρήσεων που προέρχονται στην εγχώρια αγορά όσο και τα κέρδη που προέρχονται από άλλο κράτος της ΕΕ/ΕΟΧ υπόκεινται σε φόρους στην Ελλάδα, η αντιμετώπιση των ζημιών που υφίστανται στο εξωτερικό είναι περιορισμένη.

Αυτή η διαφορετική μεταχείριση συνιστά περιορισμό του δικαιώματος εγκατάστασης (άρθρο 49 της ΣΛΕΕ). Εάν η Ελλάδα δεν ενεργήσει εντός των επόμενων δύο μηνών, η Κομισιόν μπορεί να αποφασίσει να προσφύγει στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Πηγή: ΚΥΠΕ

donate: Κάνε μια δωρεά στο blog μας στέλνοντας ό, τι θες στο paypal.me/kogior

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Αρέσει σε %d bloggers: